ประวัติครูสันทนา  สงครินทร์
 


 

ชื่อ – สกุล  

 นายสันทนา  สงครินทร์   (Mr.Sunthana  Songkharin)

ประวัติการศึกษา

- ประถมศึกษา โรงเรียนบ้านหมากแข้ง  อุดรธานี  พ.ศ. 2523

 

- มัธยมศึกษาตอนต้น  โรงเรียนอุดมวิทยา อุดรธานี  พ.ศ. 2526

 

- ปวช.  สาขาอิเล็กทรอนิกส์   วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี  พ.ศ. 2529

 

- ปวส.  สาขาอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป  วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา  วิทยาเขตภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ   นครราชสีมา  พ.ศ. 2531

 

- ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(อิเล็กทรอนิกส์)  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  พ.ศ. 2546

 

- ปริญญาโท  ครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (ค.อ.ม.)  สาขาคอมพิวเตอร์และ เทคโนโลยีสารสนเทศ   
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พ.ศ. 2554

ผลงาน  

 

 

 

 

- สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ "เครื่องขายกระดาษหยอดเหรียญ"
- งานวิจัย บทเรียนออนไลน์ (E-Learning) วิชาไมโครโพรเซสเซอร์ รหัสวิชา 2104-2215
- รายงานผลการวิจัย เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษา ที่เรียนด้วยหนังสืออิเล็กทรอนิกส์กับ
  การสอนด้วยวิธีปกติ ระดับหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
- งานวิจัย รายงานการสร้างและหาประสิทธิภาพ เอกสารประกอบการสอนวิชาช่างไมโครคอนโทรลเลอร์ (1105-5203)
  หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น พุทธศักราช 2548  วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
- เอกสารประกอบการสอนวิชาช่างไมโครคอนโทรลเลอร์ (1105-5203) หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น  พุทธศักราช 2548 วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
- สร้างสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Learning) เช่น  วิชาไมโครโพรเซสเซอร์  (2104-2215),  วิชาไมโครคอนโทรลเลอร์ (1105-5203),ช่างซ่อมคอมพิวเตอร์
- ได้รับเชิญเป็นวิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์ให้กับบุคลากร ครู-อาจารย์ เจ้าหน้าที่ภาย ในสถานศึกษา  วิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์
  ให้กับสถานศึกษาในอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี   และบุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ เช่น สรรพสามิตภาค 4, สพฐ. วิทยากรอบรมคอมพิวเตอร์ให้ครูลาว ในโครงการความร่วมมือ ไทย-ลาว

ประวัติการทำงาน


 

บรรจุรับราชการวันที่ 14 พฤศจิกายน 2531
ปัจจุบันตำแหน่ง    ข้าราชการ ครู    วิทยฐานะ  ครูชำนาญการพิเศษ   
แผนกอิเล็กทรอนิกส์  วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
พ.ศ. 2531 – ปัจจุบัน

ติดต่อ

โทร. 042-221170,  081-8725984

อีเมล์

sunthana@gmail.com

เว็บไซต์

sunthana.com

Facebook

Sunthana Songkharin

Line

@sunhthana

Intragram

sun_udon