โครงการและงานวิจัย

ในความรับผิดชอบครูสันทนา  สงครินทร์

ปีการศึกษา 2550 โครงการฝึกอบรมการจัดทำเว็บไซต์และโปรแกรม Adobe Photoshop ให้แก่บุคลากรวิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี
  โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สถานศึกษา
 

โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project)  รูปกิจกรรม...

   
ปีการศึกษา 2551 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ "การจัดทำเว็บไซต์และ E-Learning (Moodle)"
  โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สถานศึกษา
 

โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project)  รูปกิจกรรม...

   
ปีการศึกษา 2552

โครงการพัฒนาจัดทำสื่ออุปกรณ์การเรียนแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

  โครงการปรับปรุงและพัฒนาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์สถานศึกษา
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์โปรแกรม Adobe InDesign CS4
 

โครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ (Project)  รูปกิจกรรม...

   
ปีการศึกษา 2553 โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
  โครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
  โครงการพัฒนาการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ