ศึกษาดูงานประเทศไต้หวัน

-  National Taiwan University
       - National Tsing Hua University
   ระหว่างวันที่  4 - 8 เมษายน 2554

รูปภาพชุดที่ 1   4-5 เมษายน 2554
รูปภาพชุดที่ 2   6-7เมษายน 2554
รูปภาพชุดที่ 3   8 เมษายน 2554